แฟรนไชส์

ติดต่อ แฟรนไชส์ Tancho

ชื่อ นามสกุล ของคุณ*

ชื่อเล่นของคุณ

ระดับการศึกษาของคุณ*

ประวัติการทำงาน / อาชีพ ของคุณ*

เบอร์โทรศัพท์ของคุณ*

LineID / WeChat

อีเมล์ ของคุณ

ที่อยู่ปัจจุบัน ของคุณ*ทำเลที่ตั้งที่สนใจ*

ประเทศของคุณ*

จังหวัดของคุณ*

คณุเคยประกอบธรุกิจส่วนตัวหรือไม่*

เคยไม่เคย

คุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม มาก่อนหรือไม่*

เคยไม่เคย

คุณวางแผนการดำเนินการเปิดเมื่อใด*

< 3 เดือน3-6 เดือน> 6 เดือน